• Msze św. i Apele Jasnogórskie – transmitowane „na żywo” w Radiu Profeto,
 • konferencje duchowe – retransmitowane w Radiu Profeto
 • modlitwy wspólnotowe, 
 • możliwość korzystania z sakramentu pokuty w trakcie drogi i w czasie Adoracji,
 • możliwość osobistej rozmowy z kapłanami idącymi w grupie,
 • dla pielgrzymów duchowych pozostających w domach codzienne „Studio pielgrzymkowe” po Apelu Jasnogórskim.

Postawa pielgrzyma

 • zwracamy się do siebie: "Siostro", "Bracie",
 • obowiązuje strój stosowny dla pielgrzyma (warto odróżnić wydarzenie religijne jakim jest pielgrzymka, od zwykłego biwaku, czy też wyjścia na plażę),
 • obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, posiadania i używania innych środków odurzających,
 • ograniczamy korzystanie z telefonów komórkowych,
 • dbamy o środowisko naturalne zostawiając po sobie czystość i porządek.

Sprawy organizacyjne

            Dostosowanie się do poniższych zasad proszę potraktować jako wyraz odpowiedzialności za siebie i za bliźnich. Każdy może mieć inną wrażliwość i swoją osobistą teorię na pielgrzymowanie w czasie koronawirusa. Niemniej jednak chrześcijańska odpowiedzialność każe podnieść wzrok i zobaczyć nieco dalej, aniżeli „czubek własnego nosa”. Taka odpowiedzialność wypływa z szacunku i miłości do Boga i bliźnich. Niech zatem przyjęcie wspólnych zasad pielgrzymowania będzie dla wszystkich wyrazem takiego właśnie szacunku i miłości.

 • na trasie poruszamy za znakiem krzyża – z zachowaniem bezpiecznego dystansu i bez konieczności noszenia maseczki,
 • pątnicy mają obowiązek posiadania karty uczestnictwa (identyfikatora) i noszenia go w widocznym miejscu,
 • w czasie Mszy św. i adoracji odprawianych w kościołach obowiązuje nakaz zakładania maseczki, 
 • przed rozpoczęciem pielgrzymowania każdy pątnik poddaje się mierzeniu temperatury, 
 • ze względów bezpieczeństwa nie przewiduje się możliwości wyjeżdżania w trakcie trwania pielgrzymki i powracania do grupy,
 • w czasie pielgrzymki nie będzie możliwości odwiedzania pielgrzymów przez najbliższych i przyjaciół – proszę potraktować to jako wyraz odpowiedzialności za siebie i za bliźnich, 
 • zakazane jest nocowanie kobiet i mężczyzn w jednym namiocie (wyjątek stanowią małżeństwa),
 • nie będzie możliwości nocowania w remizach, wspólnych namiotach i u gospodarzy,
 • służba medyczna w grupie dokonywać będzie obowiązkowego pomiaru temperatury każdego pątnika. Według wytycznych: Temperatura powyżej 37 stopni C kwalifikuje pielgrzyma do odsunięcia od realizacji pielgrzymki.
 • w przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pielgrzym będzie niezwłocznie odizolowany od pozostałej grupy i przewieziony do miejsca noclegu,
 • po potwierdzeniu zakażenia powiatowy inspektor sanitarny ustali, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób,
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej,
 • nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce,
 • nieprzestrzeganie regulaminu oraz warunków sanitarnych może być podstawą do usunięcia pątnika z pielgrzymki,
 • do dyspozycji pielgrzymów będą toalety przenośne, ustawiane w miejscach obiadów i noclegów.